24 ก.พ. 2564 : แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ

      

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ