งานสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

2021-03-01 21:55:53

      

งานสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ และ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการผลิตกัญชาทางการแพทย์ ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจเพื่อสังคม และมหาวิทยาลัยเอกชน