นวัตกรรมหมอนสมุนไพรลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

2021-03-01 22:08:22

      

ชื่องานวิจัย : นวัตกรรมหมอนสมุนไพรลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานผู้แต่ง : อัมรินทร์ เกียงเอีย, จันทร์ทิพย์ สุวรรณมาศชื่อวารสาร : เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)ปีที่ : –ฉบับที่ : –ปีที่วิจัย : 2018หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ. ตรังบทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของหมอนสมุนไพรต่อลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 5 คน เกณฑ์การคัดเข้า คือ ผู้ป่วยที่ตรวจคัดกรองจากพยาบาลวิชาชีพ และพบว่ามีการสูญเสียระบบประสาทส่วนปลายที่เท้าอย่างน้อย 1 จุด เพื่อเข้ารับการการเหยียบหมอนสมุนไพรที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ทำการประเมินประสาทรับความรู้สึกก่อนและหลังการรักษา และติดตามต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนครบ 2 ครั้ง จากการศึกษาผลของหมอนสมุนไพรต่อการลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน: กรณีศึกษาผู้ป่วย 5 ราย พบว่าผลก่อนการรักษากับหลังการรักษามีผลไปในทางที่ดี คือ การสูญเสียประสาทรับความรู้สึกลดลง ดังนั้นการเหยียบหมอนสมุนไพรลดอาการชาเท้าเบาหวาน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ได้ และควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากพอเพื่อที่จะสามารถยืนยันได้ว่าการเหยียบหมอนสมุนไพรสามารถลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานได้จริง

คำสำคัญ:หมอนสมุนไพร อาการชาเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) :

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –บทความสั้น(Text): –ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –เจ้าของงานวิจัย : อัมรินทร์ เกียงเอีย และจันทร์ทิพย์ สุวรรณมาศ