การประชุมเชิงปฏิบัติการ

2021-03-01 21:52:33

      

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา นายกสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสามผสาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ โดยมีนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก นายณัฐชรัตน์ กฤตธน ประธานกรรมการศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ ได้บรรยายเกี่ยวกับกัญชาสร้างเศรษฐกิจสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ขั้นตอนในการขออนุญาต ปลูก ผลิต กัญชาทางการแพทย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ เขียนแนวทางการเพาะปลูกกัญชา เพื่อประกอบการขออนุญาต ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจเพื่อสังคม และมหาวิทยาลัยเอกชน ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับ กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก