สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน

2021-03-01 22:52:39

      


INNOVATIVE & INTEGRATIVE MEDICAL ASSOCIATION

สมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน
เลขที่ 234 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000
ทะเบียนเลขที่ จ.1/2556 จดทะเบียนวันที่ 14 มี.ค. 2556 (สค.๖ 29 สค. 2561)

รายชื่อกรรมการบริหารงาน
  1. นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา นายกสมาคม
  2. นายแพทย์สมสินธุ์ ฉายวิจิตร อุปนายกสมาคม
  3. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ เลขาธิการสมาคม
  4. ดร.ปิลันธน์ อนันธรานนท์กุล เหรัญญิกสมาคม
  5. นางสาวรุ่งอรุณ คันโธ นายทะเบียน
  6. นายสมคิด เริงวิจิตรา กรรมการสมาคม