บทความวิชาการ

 

การใช้เทคนิคโพรโลเทอราพี ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม


ชื่องานวิจัย : การใช้เทคนิคโพรโลเทอราพี ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม: กรณีศึกษาผู้ป่วย 1 รายผู้แต่ง : นพ. ศิต เธียรฐิติ ชื่อวารสาร : เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings) ปีที่ : –ฉบับที่ : –ปีที่วิจัย : 2018หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : ศูนย์การแพทย์บูรณาการ กรุงเทพฯบทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

นวัตกรรมหมอนสมุนไพรลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของหมอนสมุนไพรต่อลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 5 คน เกณฑ์การคัดเข้า

ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อเอนไซม์ pancreatic lipase และ HMG-CoA reductase


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อคัดกรองสมุนไพรที่อาจมีศักยภาพในการลดระดับไขมันในเลือด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในหลอดทดลอง

บทความวิชาการ

 

การใช้เทคนิคโพรโลเทอราพี ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม


ชื่องานวิจัย : การใช้เทคนิคโพรโลเทอราพี ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม: กรณีศึกษาผู้ป่วย 1 รายผู้แต่ง : นพ. ศิต เธียรฐิติ ชื่อวารสาร : เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings) ปีที่ : –ฉบับที่ : –ปีที่วิจัย : 2018หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : ศูนย์การแพทย์บูรณาการ กรุงเทพฯบทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

นวัตกรรมหมอนสมุนไพรลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของหมอนสมุนไพรต่อลดอาการชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 5 คน เกณฑ์การคัดเข้า

ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อเอนไซม์ pancreatic lipase และ HMG-CoA reductase


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อคัดกรองสมุนไพรที่อาจมีศักยภาพในการลดระดับไขมันในเลือด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในหลอดทดลอง

ประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

 
ประชุมวิชาการการแพทย์บูรณาการ: การปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ
Pain management and Insomnia Medical Conference, Date: 14-15 September 2023 @MIRACLE GRAND CONVENTION HOTEL, BANGKOK
การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติของแพทย์แผนไทย ด้านกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบผสมผสาน สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (รุ่นที่ 2)
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน Cannabiz One โรงแรม เฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา
การอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะแพทย์แผนไทย ด้านการผลิตยากัญชาทางการแพทย์ (รุ่นที่ 1)
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

INMA CHANNEL 

INMA FACEBOOK

 บรรยายพิเศษเรื่อง กัญชาเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 เสวนาพิเศษ : นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ นายกสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย
 เคลียร์ทุกปัญหา การปลูกกัญชา ตอนที่ 15 เส้นทางเดินเมล็ดกัญชา....มาได้อย่างไร

TEHA VIDEO 

 บรรยายพิเศษเรื่อง กัญชาเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 เสวนาพิเศษ : นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ นายกสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย
 เคลียร์ทุกปัญหา การปลูกกัญชา ตอนที่ 15 เส้นทางเดินเมล็ดกัญชา....มาได้อย่างไร

TEHA FACEBOOK