การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติของแพทย์แผนไทย ด้านกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบผสมผสาน สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (รุ่นที่ 2)

2022-08-06 15:59:53

      

การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางเวชปฏิบัติของแพทย์แผนไทยด้านกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแบบผสมผสาน สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (รุ่นที่2)


ระหว่างวันที่27-28สิงหาคม 2565
ณ ศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน Cannabiz One โรงแรม เฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา


*WorkShop*. การปรุงยาจากกัญชา 16 ตำรับ. และการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาทางการแพทย์แผนไทย แนวทางการปรับปรุงยาข้อควรระวังและวิธีแก้ปัญหาในผู้ป่วยเฉพาะราย รับประกาศนียบัตรโดยสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสาน (INMA)


✩ คุณสมบัติผู้อบรม :แพทย์แผนไทย วิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไป


✩ ค่าลงทะเบียน 3,000บาท/ท่าน

✩ ลงทะเบียน >> https://bit.ly/3ohcsNw


รวมเอกสารอาหารว่างอาหารกลางวันประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากงานแล้ว (ราคานี้ไม่รวมห้องพักและค่าเดินทาง)


ไฟล์ประกอบ:
Upskill2-Agenda.pdf